Feldenkrasiova Metoda

STUDIJNí PROGRAMY

Programy jsou mezinárodníastudium v nich bývá rozloženo do tří až šesti let, což závisí na místě (resp. zemi), v níž se konají. Celkově se jednáo 160 dní výuky, která probíháv několikatýdenních blocích dvakrát až třikrát do roka. Každý program má svého vedoucího(Educational Director®), který je odpovědný za průběh studia, sestavuje obsahový i časový rozvrh, vybírási své asistenty a vedoucí pedagogy pro jednotlivé úseky výuky. Studenty svéhoprogramu sám vyučuje minimálně dva týdny v roce.

Protože pedagogové, asistentiistudenti pocházejí z různých částí světa, je hlavním jazykem používanýmpři výuce angličtina. Studijní programy v některých zemích zajišťujív průběhu celého studia překladatele do mateřského jazyka.

První dva roky jsou zaměřené především na výuku Pohybu k sebeuvědomění® (AwarenessThrough Movement®),aby studenti sami prošli procesem učení a zlepšilo se tak jejich kinestetickévnímání, uvědomění aorganizace sebe sama. Od třetího ročníku do konce studia sice pokračují hodinyPohybu k sebeuvědomění, ale v omezeném množství. Stále více času jevěnováno učení se Funkční integraci® (FunctionalIntegration®), které probíhá formou většinou praktických, ale iteoretických instruktážía okamžitého následného zkoušení si v praxi. Toprovádějí studenti vzájemně mezi sebou.

V polovině studia se skládá první zkouška a to z vedení jednékonkrétní hodiny Pohybu k sebeuvědomění®. Skupinu, kterou student vyučuje,tvoří jeho spolužáci a po celou dobu je sledován pedagogem a minimálně jednímasistentem. Po skončení zkoušky následuje diskuse, v níž se analyzujezpůsob, jakým student hodinu vedl. Student dostane od pedagoga slovní ohodnocení a následně oficiální dočasné povolenívyučovat lekce Pohybu k sebeuvědomění®

Toto povolení končí ve chvíli, kdy chce studium ukončit sám nebo je muto z nějakého důvodu doporučeno vedoucím programu. V ostatníchpřípadechje platné až do konce programu,kdy musí studenti vykonat druhou zkoušku, a to z výuky Funkční integrace®.Je to zkouška praktická,jež se skládá ze dvou samostatných hodin, kteréstudent předvede v časovém rozmezí minimálně dvou dnů a maximálnějednoho týdne (podmínky platné v mnou absolvovaném studijním programu ve Feldenkrais® Studiengesellschaft Wien, Training Program Vienna 2002, Educational Director®: JeremyKraus). Hodnocení zkoušky probíhá stejným způsobem jako u Pohybuk sebeuvědomění s tím rozdílem,že následná analýza je jak teoretická, takpraktická. Student musí vysvětlit a případně ukázat na figurantovi kroky použitého postupu, které bylysporné a na které je tázán. Klienti,s nimiž student obě hodiny předvádí, nejsou jeho spolužáci, ale neznámí lidé,kteří jsou mu ke zkoušce z vlastní vůle přivedeni. Jsou to lidé různýchpovolání a věku, kteří s Feldenkraisovou metodou většinou nepřišlido tédoby prakticky do styku.

Studium končí získáním mezinárodní akreditace Feldenkrais® Practitioner, kterou uděluje International Feldenkrais Federation® (IFF).

Informaceo evropských studijních programech, místech a časech jejich konání jsoudostupné na:

FELDENKRAIS INSTITUT WIEN

Www: www.feldenkraisinstitut.at

European Training Accreditation Board

EuroTAB Postfach 133A-1071 WienÖsterreich
e-mail: office@eurotab.org
www: http://www.eurotab.org