Feldenkrasiova Metoda

FUNKČNÍ INTEGRACE: FI

Funkční integrace – přeloženo z anglického originálu Functional Integration®, v oficiálně používané zkratce FI (čteno [efa:j]) - je jinou formou vyjádření Feldenkraisovy metody, založenou na stejném principu jako Pohyb k sebeuvědomění. Tak jako lektor Pohybu k sebeuvědomění provází skupinu klientů pohybovými sekvencemi v hodinách slovně, učí v hodině Funkční integrace jednoho konkrétního klienta, aby si uvědomil sám sebe, prostřednictvím jemných, nedirektivních a nenásilných dotyků a pohybů.

Jedná se o kinestetickou komunikaci, kdy lektor sděluje pomocí dotyků a pohybů klientovi,
jakým způsobem je zorganizováno jeho tělo a radí mu, jak se pohybovat v dílčích funkcích
a v závěrečném propojení celého těla
.
Komunikace probíhá formou vnitřního dialogu, v němž lektor klade klientovi dotykem a pohybem otázky a sledováním reakcí jeho těla na ně dostává odpovědi,
s nimiž dále pracuje.

Feldenkrasiova metoda

Protože příznivé podmínky pro proces učení vytváří lektor klientovi svým vlastním pohybem
a uspořádáním v dané situaci, musí sám nejprve projít dlouhým procesem učení, který mu umožní
cítění a chápání druhého založené na vlastní zkušenosti. Dosažení kinestetického vztahu a pocit komplexní účasti na systému jiné osoby vyžaduje, aby byly senzorické kapacity lektora značně rozvinuté, spolu s jeho schopností organizovat a integrovat jeho vlastní pohyby.

Hodiny Pohybu k sebeuvědomění cvičí senzoricko-motorický systém lektora tak, aby pochopil
své fungování, zdokonalil ho a používal poznatky ze své vlastní pohybové zkušenosti nejen jako
soustavu chytrých nástrojů, ale v interakci se systémem druhé osoby, tj. klienta. Bez tohoto otevření systému lektora by řada postupů ve Funkční integraci nefungovala. Lektor je klientovi zpětnou vazbou, partnerem, bez něhož by se vnitřní dialog neuskutečnil. Kdyby nebyl nejprve sám funkčně zorganizován, nemohl by ani klást otázky, ani dávat odpovědi na otázky klienta.

Feldenkrasiova metoda Feldenkrasiova metoda

Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů Funkční integrace a Feldenkraisovy metody vůbec
je skutečnost, že neopravuje ani neléčí funkční omezení. Lektorovy dotyky a pohyby jsou instruktivní, nikoliv nápravné. Klient je zapojen do otevřeného prostředí, připraveného mu na míru v každé hodině tak, aby vyhovovalo jeho neopakovatelné konfiguraci v daném okamžiku. Navázáním kinestetického vztahu zprostředkuje lektor klientovi vlastní zkušenost radosti ze snadného a funkčního pohybu,
skrze niž se klient učí, jak reorganizovat své tělo novým a účinnějším způsobem bez ohledu na případná pohybová omezení, která má.

Pro klienta je důležitá informace, že lektor není ten, kdo se ho snaží uvést do „normálního“
a bezbolestného stavu, ale někdo, kdo mu rozumí a podporuje ho. Prostřednictvím vztahu a respektu ke klientovým schopnostem, kvalitám a integritě vytváří lektor prostředí, v němž se klient může pohodlně učit. Lekce Funkční integrace by se měly vztahovat k touze, záměru nebo potřebě klienta.

Feldenkrasiova metoda

PRO KOHO JE FI VHODNÁ

Hodiny Funkční integrace navštěvují lidé objektivně zdraví i lidé se všemi typy klinických poruch
od hemiplegie a mozkové obrny až po akutní nebo chronickou tenzi a lidé s dalšími problémy spojenými s bolestí. Využívají ji ale také vynikající sportovci a jejich trenéři ke zdokonalování analýzy pohybu, zlepšení dýchání i techniky daného sportovního odvětví. Velký počet studentů je z řad tanečníků, hudebníků a herců, kteří využívají Funkční integraci podobně jako sportovci ke zdokonalování sebe
sama ve své profesi.

Feldenkrasiova metoda

Další velké procento aplikace tvoří starší lidé s motorickým omezením,
lidé s dýchacími obtížemi a ti, kteří trpí chronickou úzkostí a psychosomatickými potížemi. Funkční integrace je mimořádně úspěšná v těch oblastech lékařské péče, kde je obtížné stanovit diagnózu
a následnou léčbu, nebo kde je malá naděje na další zlepšení (zejména plastická spasticita a pohybové následky autismu).

STRUKTURA HODINY FUNKČNÍ INTEGRACE

  1. V úvodu hodiny Funkční integrace proběhne krátký rozhovor mezi lektorem a klientem nezávisle
    na tom, pokolikáté společně pracují. Situace je pokaždé nová a neopakovatelná, přání a potřeby klienta se v závislosti na osobním vývoji mění. Rozhovor probíhá v souladu s principem, jakým je pak vedena celá hodina. Lektor se ptá, proč k němu klient přichází (pokud jde o první setkání), jestli má bolesti, úrazy, jaké vykonává povolání (což bývá často přímým vodítkem k objasnění silného tělesného stereotypu), co by chtěl na sobě zlepšit atd. Při opakovaném sezení směřuje téma rozhovoru
    ke změnám, které klient cítil bezprostředně po poslední absolvované hodině; jak dlouho je sledoval
    (jak dlouho mu „v těle vydržely“), jestli pociťuje, že se nějakým způsobem promítly do jeho každodenního života a pokud ano, tak jak.
  2. Poté lektor požádá klienta, aby se položil na speciální stůl, kde s ním 40 – 50 minut pracuje obvykle v pozicích na zádech, boku, břiše; zřídka v sedu či kleku. Podle momentální potřeby používá jednoduché pomůcky: podpůrné desky pro podložení hlavy, rukou nebo nohou, pěnové válce pro uvolnění určitých kloubů nebo jako podklad pod páteř.
  3. Na konci hodiny klient vstane a chvíli se prochází, aby měl možnost při jiné orientaci v gravitačním poli pozorovat funkční změny, které cítil vleže na zádech na stole v závěru hodiny. Lektor je otevřený klientově okamžité slovní reflexi i případnému mlčení.

Kde probíhají hodiny FI a kde se můžete objednat?